Projectplan Maak je eigen werk

28 januari 2021

 1. Kerngegevens

  Plaats van uitvoering: Amsterdam
  Looptijd: sep-dec 2020
  Totale projectkosten:€ 25.350
  Doelgroep:
  Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

2 Project ”Maak je eigen Werk”

2.1 Doel

Wat is het concrete doel van het project? Wat wilt u bereiken met dit initiatief?

Mensen te activeren, inspireren en motiveren deel te nemen aan de maatschappij vanuit passie en talent. En vanuit hun eigen kracht eigenaarschap te laten ervaren in hun eigen situatie en via het sociale netwerk en de lokale omgeving tot fase 5 en 6 van de participatieladder te laten komen.

2.2 Achtergrond

Wat is de aanleiding van het project?

Werken in Netwerken is in Amsterdam gehuisvest in Grubbehoeve. In 2019 heeft de Stichting Grubbehoeve de Challenge gewonnen van participerend ondernemen, gebaseerd op de principes van WIN. Deze challenge was georganiseerd door de Hogeschool van Amsterdam (Lectoraat Management van Cultuurverandering & Urban management) en de afdeling Werk, Participatie en Inkomen (WPI) van de gemeente Amsterdam. Op de locatie Grubbehoeve heeft in 2020 de pilot “Maak je eigen Werk” met succes plaatsgevonden waarbij we van de 9 kandidaten tot nu toe 7 kandidaten naar fase 5 en 6 hebben begeleid.

Welk probleem beoogt het project te verhelpen?

Er zijn in Nederland veel mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en die in relatieve armoede leven. Vaak hebben deze mensen persoonlijke blokkades om zichzelf verder te ontwikkelen en hebben een laag zelfbeeld. Ze zijn zich vaak niet bewust van hun kwaliteiten en kansen. We streven naar een nieuwe mindset waar de kandidaten hun hele leven de vruchten van kunnen plukken. We leveren hierbij zicht op het verhogen van het sociale kapitaal (versterken van netwerken en delen van kennis/ uit isolatie halen) en gebruik te maken van het natuurlijk kapitaal (circulaire ketenervaring delen) in de wijk..

Wat is de omvang van het probleem?

In november 2020 waren 378 duizend mensen werkloos, dat is 4,0 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 16 duizend per maand. Het aantal werkenden groeide in de afgelopen drie maanden, met gemiddeld 22 duizend per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind november 276 duizend lopende WW-uitkeringen. Het aantal langdurig werklozen, degenen die al een jaar of langer op zoek zijn naar werk, bedroeg 88 duizend in het derde kwartaal van 2020. Dat zijn er vrijwel evenveel als een jaar eerder. Het percentage van alle werklozen die een jaar of langer op zoek zijn naar werk, nam flink af van 30 procent in het derde kwartaal van 2019 naar 22 procent in het derde kwartaal van 2020. Dat komt door de forse toename van het aantal kort werklozen tijdens de coronacrisis.

Wat is de (veronderstelde) oorzaak van het probleem?

Naast de sociaal zwakke wijken die de verschillende steden kennen in Nederland heeft nu ook de coronacrisis grote sociale gevolgen voor jongeren, ZZP-ers en flexwerkers. In korte tijd is hun bestaanszekerheid onzeker geworden en dreigen financiële problemen. Oplopende schulden kunnen leiden tot andere problemen zoals stress, eenzaamheid, huiselijk geweld, leerachterstanden of zelfs dakloosheid. Dat de coronacrisis flink huishoudt op de arbeidsmarkt blijkt ook uit het aantal vacatures.

2.3  Behoefte

Aan welke (maatschappelijke) vraag komt uw project tegemoet?

Bij de afdeling Werk, Participatie en Inkomen (WPI) is langdurig nagedacht over ondernemend participeren. Het gaat over uitkeringsgerechtigden die op eigen kracht op zoek zijn naar een mogelijkheid om inkomen te genereren. Hieruit kan voortkomen dat men uitstroomt naar de oprichting van een scharrelonderneming / bedrijf of naar arbeid in loondienst. “Maak je eigen Werk” is de noodzakelijke schakel naar dit doel. Zeker door de toegenomen verplichtingen bij de afdeling WPI als gevolg van der Corona crisis (zoals ToZo), heeft men veel minder aandacht voor voor de realisatie van de participatie.

Welk antwoord geeft het project op de vraag wat werkgevers in dit verband nodig hebben?

Werkgevers hebben gemotiveerde mensen nodig die initiatief tonen, kunnen samenwerken en weten waar hun kracht zit.

2.4 Aanpak

Met welke concrete activiteit(en) wilt u het projectdoel bereiken?

Dit is een bewustwordingsproces over hoe je eigenaarschap kunt nemen over je talenten en situatie. Je wacht niet op anderen die je kansen kunnen bieden, maar je creëert die zelf. Daarbij is de achterliggende gedachten dat je win (jezelf) – win (maatschappij) – win (economisch) gaat inzetten, zodat creativiteit en nieuw denken een kans krijgt. We gaan door de 3 fasen van IK->WIJ->IK&WIJ. Het einddoel van de 10 workshops is het organiseren van een gezamenlijke dag waar in co-creatie iedereen zijn talenten kan laten zien. De individuele begeleiding is gericht op de concrete stappen van de participatieladder om te komen tot een (scharrel)onderneming, stichting en/of baan. Het natraject zijn maandelijkse WIN Werk(t) bijeenkomsten, zodat we de kandidaten blijven inspireren en zodat zij blijvend gebruik kunnen maken van het netwerk.

Welke aanpak wordt er gehanteerd?

Het is onze filosofie dat alle vormen van werk gelijkwaardig zijn en we gaan ervan uit dat iedereen alle antwoorden en talenten al in zicht heeft. Wij zijn slechts de begeleiders die met tools, presentaties en coaching de belemmerende lagen om in actie te komen zoetjes aan kunnen afpellen. Ons primaire doel is een veilige, vertrouwde omgeving te scheppen, waardoor het zelfvertrouwen groeit en de talenten zich ontwikkelen. We willen een ‘community’ opbouwen waarbij de kandidaten van het eerste uur rolmodellen worden voor het project en zelf het programma (gedeeltelijk) kunnen gaan leiden. Wederkerigheid van het sociale kapitaal (netwerk) staat daarbij centraal. Ons uitgangspunt is dat de kandidaten zelf verantwoordelijk zijn voor de persoonlijke en professionele ontwikkelingen. Met de methodiek van Werken in Netwerken: https://werkeninnetwerken.nl/over-win/  wordt altijd gewerkt om aandacht te besteden aan 3 belangen en deze waar mogelijk die te combineren: Het persoonlijk belang (People), Het maatschappelijk belang (Planet) en Het economische belang (Profit).

Wat zijn de kenmerken van de aanpak?

Eigenaarschap tonen;
Zelf organiserend kunnen werken;
Gebruikmaken van ICT en sociale media;
Werken vanuit eigen kracht / talent en kansen ontdekken;
Meer dan 1 inkomensbron hebben;
Meerder rollen vervullen; betaald en onbetaald werk verrichten;
Geld, financiën en/of boekhouding begrijpen;
Levenslang ontwikkelen in praktijk brengen;
Sociale veilige omgeving creëren met ruimte voor verschillen;
Samenwerken en co-creëren;
Jezelf betrokken en medeverantwoordelijk te voelen voor een groter geheel.

2.5 Relevantie en toegevoegde waarde

Op welke manier gaat de aanpak het (achtergrond)probleem verhelpen?

De deelnemers worden gekoppeld aan een ervaringsdeskundige. Ze leren in groepsverband hun eigen unieke kwaliteiten kennen. Ze krijgen thema middagen waar relevante kennis wordt gedeeld. Ze hebben een landingsplaats waaruit ze kunnen starten. Ze zijn niet meer alleen, maar zitten in een groep. Ze kunnen fouten maken, zonder dat dit grote consequenties heeft. Ze vergroten hun netwerk. Ze zijn de spil in het eigen begeleidingsproces en krijgen regie over de eigen ontwikkeling. Ze kunnen mogelijk een snuffelstage lopen bij relevante aangesloten ondernemers

Wat maakt dat de aanpak zich onderscheidt van andere aanpakken? Wat maakt het project bijzonder of innovatief?

Het is een circulair duurzaam proces op basis van gelijkwaardigheid en eigenaarschap. De kandidaten kunnen zich ook na de cursus verder ontwikkelen en de samenwerking met elkaar en de begeleiders voorzetten. Daarvoor is een na-traject ontwikkeld. We organiseren maandelijkse WIN Werk(t) sessies zodat de groep, maar ook andere belangstellende, de “lessons learned” in de praktijk door blijven ontwikkelen en werken in netwerken een natuurlijke houding is. Iedereen wordt integraal opgenomen in de bestaande netwerk,en stelt de eigen netwerken aan elkaar open, zodat er een duurzame groei is van het sociale kapitaal, het natuurlijk kapitaal en het economisch kapitaal.

2.6 Gemiddelde trajectduur

Welke tijd is er gemiddeld nodig om een deelnemer te begeleiden  (vanaf het moment van instroom tot het moment van uitstroom)?

De gemiddelde traject duur is 4 maanden met een natraject van 1 jaar, of zolang als de kandidaat zelf wil.

2.7 Resultaten

Welke resultaten (uitkomsten) gaat dit project behalen?

Het begeleiden van deze mensen is maatwerk, waarbij alle betrokkenen goed met elkaar communiceren over de doelen en de verwachtingen. Daarvoor is flexibiliteit en creativiteit nodig .Echter door een te hoge verwachting kan de druk te hoog worden voor de deelnemers. Veel meer gaat het in dit traject om activering en het aanleren van vaardigheden om zelfstandig (een deel van) het eigen inkomen te genereren, om goed te functioneren in een werksetting en om nieuwe contacten op te doen. Uiteraard blijven we oog houden voor de snelle doorstromers en zullen we dit ook van harte stimuleren. Kandidaten die een terugval hebben worden vanwege het circulaire en duurzame karakter van dit programma niet losgelaten en geven we gewoon meer tijd. In de pilot hadden we 9 kandidaten, waarvan er 7 goed uitgestroomd zijn naar niveau 5 en 6 van de participatieladder.

2.8 Sterktes/zwaktes van het project

Intern Sterktes

Laagdrempelig; bottom-up project; gericht op het versterken van de lokale economie; gebruikmaken en leren van het sociale, natuurlijke en economische netwerk dat al aanwezig is; Multi-disciplinair; Multi-cultureel; Persoonlijke, menselijke benadering; Groeps en individuele begeleiding; Eigenaarschap en ondernemerschap als uitgangspunt; flexibiliteit en maatwerk; visie op gelijkwaardigheid van werk; zowel fysiek als online; duurzaamheid door integratie van bestaande structuren.

Intern  Zwaktes

We hebben te maken met een complexe kwetsbare  groep mensen, die vaak een terugval kunnen vertonen. Daardoor kunnen er spanningen ontstaan tussen de deelnemende kandidaten. Kandidaten die tijdens het traject al concrete stappen maken, of nieuwe /oude problemen tegenkomen zijn geneigd voortijdig te vertrekken. De klantmanagers bij WPI wisselen te vaak bij de kandidaten zodat opnieuw het traject uitgelegd moet worden.

Extern Kansen

Vergroten van netwerk; culturele diversiteit versterken; lokale kracht zichtbaar maken; Versterken van de sociale cohesie; Werk creëren; Private en publieke samenwerking uitvoeren; Verduurzamen van het project; online zichtbaarheid

Extern Bedreigingen

Corona en ziekte; Verandering van wetgeving en beleid ten aanzien van participatie en aandachtsgroepen zowel landelijk als op gemeentelijk niveau; economische teruggang; veranderend WPI beleid

2.9 Duurzaamheid

Waar staat uw project over 3 jaar?

Door de lokale aanpak willen we dat dit project een duurzame activiteit van Grubbehoeve wordt en zich verder uitbreidt naar andere wijken van Amsterdam. Het is mogelijk dit project met lokale samenwerkingen uit te rollen in andere steden van Nederland. Juist door die binding van sociale elementen (eigenaarschap), economische elementen (ondernemerschap) en natuurlijk kapitaal (overvloed) ontstaat er een dynamiek waar iedereen blij van wordt. We creëren rolmodellen die een voorbeeldfunctie zijn. “Maak je eigen Werk” wordt daardoor een brand, waar iedereen bij wil horen. De sociale partners en ondernemers spelen een integrale rol in de uitvoering van dit project. Er wordt een leeromgeving, structuur van wederkerigheid ontwikkeld voor alle stakeholders. Door het verstevigen en laten groeien van het sociale, natuurlijke en economische kapitaal ontstaat verduurzaming en creëer je kansen/werk en ontploiing voor iedereen.

2.10 Personele inzet

Hoeveel betaalde medewerkers zijn er betrokken bij het project en in welke functies?

Totaal aantal personen is 7 in de functies coördinator, groepsleider, individuele begeleider, community builder, marketing manager, boekhouder, filmmaker, fotograaf en 7 vrijwilligers.

Welke uurtarieven / salarissen (excl. BTW) liggen hiervoor in de begroting aan ten grondslag?

ZZP-tarief van 50,- per uur en vrijwilligerstarief van 5 per uur. 

Hoeveel vrijwilligers zijn er betrokken bij de uitvoering van het project en wat is daarbij hun rol?

2 vrijwilligers zijn betrokken voor de catering en 5 vrijwilligers zijn rolmodellen bij de 10 groepsbijeenkomsten.

2.11 Ervaring

Heeft de aanvragende organisatie al eerder een soortgelijk project georganiseerd? Zo ja, wat ging er goed en wat kon er beter?

Samen met Part-up, Seats2Meet Haarlem en St. Mooi Laak hebben we in juni 2016 de NsVP Challengeprijs Innovatief in Werk gewonnen. Een bekroning op ons werk tot nu toe. Met het prijzengeld konden we starters op de arbeidsmarkt laten ervaren hoe je in een flexibele markt een loopbaan opbouwt. Challengeprijs Innovatief in Werk – Werken in netwerken De Challenge overziend is misschien wel de belangrijkste conclusie dat jongeren tijd nodig hebben om zich een nieuwe werkvorm eigen te maken – net zoals ouderen tijd nodig hebben een bestaande werkstijl aan te passen. Een tweede conclusie is dat ‘natuurlijk werken’ allerminst absolute vrijheid impliceert of helemaal vanzelf gaat. Pas na het bewust doorlopen van een aantal stappen krijg je de benodigde skills onder de knie en kan het een structureel, blijvend, effect sorteren. Van belang is het om daarbij te benadrukken dat ondanks die aangeleerde vaardigheden ook ‘een leven lang leren’ een absolute voorwaarde is om ‘natuurlijk’ te blijven werken. 

2.12 Communicatie en Evaluatie

 • Doelgroep bepalen: wie zijn mijn klanten?

De doelgroep bestaat uit twee hoofgroepen: Deelnemers (1) en organisaties (2) die een intermediair zijn om onze doelgroep te bereiken

De klanten zijn de kandidaten, die in de ww of bijstand zitten of mensen die onder de armoede grens leven en die hun situatie in eigen hand willen nemen. De organisaties zijn de publieksgroepen  die de achterban en stakeholders vormen en met hun bewoners/netwerken uit de buurt de sociale kaart vormen.

 • Doelstellingen bepalen: wat wil ik bereiken?

ORGANISATIES                                                     POTENTIELE DEELNEMERS

Kennis: weten dit initiatief bestaat                  weten wat initiatief kan betekenen.

Houding: positieve waardering initiatief         kans om stap te maken in werk

Gedrag: aanleveren of tippen kandidaten      deelnemen aan de workshop

Het doel is om deze mensen het zelfvertrouwen zo te boosten en hun netwerk te vergroten, zodat ze kansen en mogelijkheden zien om zelf stappen te ondernemen om verbetering in hun situatie te creëren.

 • Boodschap: wat wilt u communiceren?

Organisaties: Dit project is een schakel tussen participatie en werk

Deelnemers: “Maak je eigen werk” brengt je verder. Dit wordt een brandnaam.

Achterban: dit heeft positieve impact voor de mensen en de buurt.

 • Middelen/media: welk middel zet ik in?

De kandidaten komen via de gebiedsmakelaars, buurt-en jongerenwerkers, de WPI, sociale partners, stakeholders en het eigen netwerk. We gebruiken daarbij nieuwsbrieven, folders, buurt apps, video boodschap, mond tot mond reclame, lokale influencers, lokale radiostations.

We hebben een flyer waar deze boodschap opstaat:

We hebben een promotiefilmpje waar de deelnemers in 2020 zelf vertellen wat dit project voor hen heeft betekend :

https://www.youtube.com/watch?v=Wd0ic0_kxrI

We hebben een facebook pagina:

Verder maken we gebruik van de netwerken van de stakeholders en hun communicatie \kanalen. Communicatie met organisaties/stakeholders vindt plaats via mail/ telefoon en afspraken. Persoonlijk contact is essentieel. Communicatie-uitingen zijn ondersteunend.

De achterban wordt bereikt door een email-nieuwsbrief (ongeveer 2000 adressen) en de website. Promotie wordt gemaakt via buurtnetwerken en beperkt via lokale media.

 • Monitoring: inspringen en bijsturen.

Dit is een continue proces waarbij  de coördinator voortdurend in de lead is en de professionals op de vorderingen, kansen en deadlines aanspreekt op individuele basis maar ook in teamvergaderingen die wekelijks plaatsvinden.

 • Evaluatie: meten en weten voor de toekomst.
 • Evaluatie van een Taak / Product / Dienst:
  • We kijken naar het effect op betrokkenheid van stakeholders
  • We kijken naar bereik aantal geïnteresseerden en aangemelde kandidaten
  • We kijken naar het tijdschema.
  • We kijken vanuit meerdere perspectieven (kandidaten, onszelf,  branding van productnaam).
  • We kijken naar de kosten.
 • Evaluatie van samenwerking:
  • We focussen op wat goed gaat én op wat beter kan.
  • We kijken naar de effectiviteit van onze samenwerking.
  • We kijken naar de effectiviteit van ons netwerk.
  • We bespreken waar en wat beter kan
  • We vragen feedback van de stakeholders

Klik hier om meer te lezen over het resultaat van dit project.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha