WIN Interview – Jan Hof, ondernemende ambtenaar

22 augustus 2013

en initiatiefnemer van de Publieke Veranderaars

Een sympathieke dertiger. Zijn lichte accent verraadt een noordoostelijke bakermat. De eerste kennismaking dateert van nog geen drie maanden geleden. Plaats van ontmoeting: het SlimmerNetwerkcafé in Den Haag, een broedplaats van ondernemende ambtenaren en anderen die zich willen inzetten voor de publieke zaak.

Doener

Jan is erbij betrokken als programmamanager Beter werken in het openbaar bestuur en in die hoedanigheid faciliteert enkele Doetanks. In een Doetank wordt via co-creatie in 6 maanden naar een concreet resultaat toegewerkt. Daarnaast is hij initiatiefnemer van de Publieke Veranderaars. Onder deze noemer heeft hij het voor elkaar gekregen dat twintig bestaande vernieuwingsinitiatieven binnen de rijksoverheid een gezamenlijk manifest hebben opgesteld. Met als doel een actieve bijdrage te leveren aan de invulling van een nieuwe rol, inrichting en werking van het openbaar bestuur die past bij de netwerksamenleving. Het manifest is ondertussen door negenendertig organisaties ondertekend, waaronder WIN.  Jan verwacht dat door meer gezamenlijkheid de impact en de slagkracht aanzienlijk kan worden vergroot.

Leren van elkaar

Hij is een groot pleitbezorger van informeel leren en daarmee is gelijk verklaard waarom Jan enthousiast is over werken in netwerken. “Binnen overheidsorganisaties is veel aandacht voor het volgen van opleidingen en cursussen. Intervisie, meester-gezel relaties en leren door te werken in netwerken zie je veel minder en wordt als eerste geschrapt in tijden van bezuinigingen. Dat vind ik jammer, zeker omdat de huidige technologie hier ook veel mogelijkheden voor geeft. Het manifest publieke veranderaars is een groot pleidooi om de mens centraal te zetten en niet structuren of processen. Ontwikkelen van je eigen vakmanschap is daarbij van groot belang. Daarnaast willen we mensen die werken in het openbaar bestuur uitdagen zelf invulling te geven aan de verschillende waarden, te werken vanuit vertrouwen en beseffen het maatschappelijke vraagstuk centraal staat en niet de eigen organisatiestructuren, processen of protocollen.

Focus op leiderschap

In de toekomst wil Jan zich meer gaan focussen op de rol van leiderschap in het publieke domein. Bij leidinggevenden constateert hij een toenemende behoefte om intersectoraal contact te leggen, te leren van elkaar en elkaar te helpen in deze lastige tijden. Ook gaat hij kijken of hij in zijn woonplaats Arnhem de smaakmakerbeweging kan laten groeien. Aan zijn enthousiasme zal het niet liggen. Jan is op Twitter te vinden als @janhof78.

Meer lezen over ondernemende ambtenaren?

Publieke veranderaars en hun gezamenlijke missie

De essaybundel ‘Publieke Pioniers’

Irmgard Bomers interviewt regelmatig smaakmakers over werken in netwerken. 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha