Onderteken open brief aan nieuwe ministers SZW en EZ

28 december 2021

Dag Vernieuwer!

Hieronder vind je de brief die de Werkvereniging heeft opgesteld naar aanleiding van hun bijeenkomst Vernieuwen doen we Samen, met het verzoek deze mede te ondertekenen namens je organisatie. Werk je als zelfstandig professional, en onderschrijf je de uitgangspunten van de Werkvereniging, sluit je dan aan. Het kost slechts EUR 30 per jaar.

De brief wordt vanuit het platform ‘Vernieuwen doen we Samen’ verstuurd naar de nieuwe ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken sturen zodra ze geïnstalleerd zijn.

Onze gedeelde belangen breed gedragen

Wil jij deze brief ook onderschrijven zodat de ministers weten dat onze gedeelde belangen breed gedragen worden door een bont gezelschap van organisaties die met en voor Modern Werkenden werken? Stuur dan voor 16 januari een mail naar roos@werkvereniging.nl met je naam en het logo van je organisatie. Uiteraard zijn op- en aanmerkingen ook welkom.

Namens WIN (werken in netwerken) heeft Irmgard Bomers dit al gedaan.

De brief

Beste ministers van SZW en EZ (namen volgen als bekend)

Wij zijn heel blij dat jullie erin geslaagd zijn een nieuw kabinet te formeren met een regeerakkoord dat ruimte laat voor nadere invulling ten aanzien van het arbeidsmarktbeleid. Wij hebben er veel respect voor dat jullie deze verantwoordelijke opdracht oppakken. We zijn ons ervan bewust dat dit geen makkelijke taak is. Zeker omdat er een paar stevige dossiers op jullie liggen te wachten: het herstel van vertrouwen tussen burgers en overheid; een herstelplan ten behoeve van de corona-crisis, de extreme krapte op de arbeidsmarkt en tal  van andere uitdagingen waar Nederland op dit moment mee te maken heeft. Eén van de belangrijkste; de inrichting van een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Met deze brief willen wij graag laten weten dat wij jullie daar vanuit het Platform Vernieuwen doen we Samen*, graag bij helpen door oplossingsrichtingen aan te dragen.

Steselwijziging is nodig

Het Platform Vernieuwen doen we Samen maakt zich zorgen over de houdbaarheid van de Nederlandse arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is onderhevig aan technologische en economische ontwikkelingen en digitaliseert en flexibiliseert in rap tempo. Steeds meer werkenden wisselen met enige regelmaat van baan en combineren verschillende banen met elkaar. Om deze modernisering en vernieuwing in goede banen te leiden is een stelselherziening nodig op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit, zodat we de arbeidsmarkt toekomstbestendig maken en klaar voor de uitdagingen van morgen.

De gedeelde belangen van werkenden als vertrekpunt

Helaas worden de verschillende behoeften, wensen en belangen van al die werkenden op de arbeidsmarkt snel tot tegenstellingen gemaakt en zo komen de gedeelde belangen van werkenden op de achtergrond. Een gemiste kans, omdat wij van mening zijn dat er meer overeenkomsten bestaan dan dat er verschillen zijn. Wij werkenden hebben namelijk allemaal behoefte aan duidelijkheid, wendbaarheid, weerbaarheid en wederkerigheid, zoals uitgebreid uitgewerkt in het rapport van de Commissie Borstlap. Dat is ook het uitgangspunt van het Platform Vernieuwen doen we Samen, om uiteindelijk met een brede maatschappelijke alliantie de arbeidsmarkt van morgen in te richten. Het vorige kabinet heeft stappen gezet, maar aan dit kabinet de taak om een nieuwe visie op de arbeidsmarkt te ontwikkelen en serieus aan de slag te gaan met een hervorming.

Platform Vernieuwen doen we Samen

Het Platform Vernieuwen doen we Samen bestaat uit een bont gezelschap van organisaties die met en voor ‘Modern’ Werkenden werken. Samen hebben wij een goed beeld van hetgeen werkenden in de praktijk nodig hebben om zo lang, zo gezond en zo gelukkig mogelijk te kunnen functioneren op een arbeidsmarkt die volop in beweging is. Deze gedeelde belangen nemen wij als vertrekpunt waarbij het werk en de werkenden centraal staan, in plaats van de contractvormen en het sociale zekerheidsstelsel.

Onze gedeelde belangen in beeld

Als Platform Vernieuwen doen we Samen bieden wij u graag een kort overzicht aan van de onderwerpen die volgens ons de prioriteit verdienen. Het laat, net als uw regeerakkoord, nog alle ruimte voor verdere invulling en uitwerking. Wij zijn meer dan bereid om u hierbij te helpen. Uiteraard in samenwerking met andere stakeholders.

Ons ‘regeerakkoord’ voor een moderne arbeidsmarkt

Om optimaal te kunnen functioneren op een arbeidsmarkt in beweging, is het nodig dat alle werkenden meer duidelijkheid, wendbaarheid, weerbaarheid en wederkerigheid krijgen. Deze opdracht van de commissie Borstlap onderschrijven wij volmondig. Hieronder vind je een overzicht van wat daar volgens ons voor nodig is:

Starten met:

 • het experimenteren met de opbouw van een basis aan sociale verzekeringen en voorzieningen te koppelen aan de werkenden zelf en niet aan de contractvorm.
 • het inzetten op brede welvaart door een sociaal vangnet voor iedereen te creëren (basis regeling).
 • (Modern) Werkenden (inkomen) als uitgangspunt nemen voor wet- en regelgeving. Niet meer de traditionele werkgever en werknemer en het traditionele stelsel. Waarbij wij er voor pleiten dat er een brede coalitie van stakeholders die met een voor Modern Werkenden betrokken wordt bij voorbereidingen van beleid/maatregelen zodat niet alleen de belangen van werknemers en werkgevers worden meegenomen.

Stoppen met:

 • het polariseren van werkenden (ook in beleid). Zoek de gezamenlijke belangen. Wij zijn geen concurrenten met tegengestelde belangen. Alle werkenden leveren een waardevolle bijdrage, en in een tijd van extreme krapte op de arbeidsmarkt hebben we iedereen nodig om onze economie draaiende te houden.
 • de valse belofte van de ‘vaste’ baan die 40 jaar zekerheid biedt aan werknemers.
 • de koppeling van sociale zekerheid aan arbeidscontract.

Doorgaan met:

 • het onderzoeken hoe we tot een contractvorm neutraal zekerheidsstelsel  kunnen komen.
 • Modern Werkenden onderdeel uit te laten maken van het polderlandschap.
 • Oplossingen vanuit de markt/praktijk te faciliteren.

Deze  prioriteitenlijst is opgesteld en onderschreven door de volgende personen/organisaties:

 • Roos Wouters, Werkvereniging
 • Niels van Berkel, Planet Interim
 • Stef Witteveen, Uniforce
 • Ronald van den Hoff, Seats2meet.com & Society 3.0
 • Edward Belgraver, Verloning.nl
 • Remco Mostertman, HRcommunity
 • Maudie Derks, Tulpenfonds
 • Cosmas Blaauw, SharePeople
 • Sjanne Marie van den Groenendaal, Gouden Schil
 • Peter Geilen, Zorg&Co
 • Sjaak Zonneveld, BrightPensioen

Wij begrijpen dat deze punten om nadere uitleg vragen en zijn meer dan bereid u die uitleg te geven tijdens een kennismakingsgesprek. Wij kijken hiernaar uit.

Roos Wouters
Directeur Werkvereniging
06-2466811

*Platform vernieuwen doen we samen is een initiatief van de Werkvereniging.

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha