Ecosystemen van werk in de stad

8 februari 2021

Wonen en werken raken steeds meer verweven met elkaar. Thuiswerken biedt voordelen, maar is niet zaligmakend. Deze ontwikkeling zet de vraag naar betaalbare werkruimte nog meer onder druk. Met nieuwe concepten en nieuwe rollen kan de patstelling worden doorbroken schrijven Bernadina Borra en Gert Urhahn in het rapport Ecosystemen voor Werk. Ze pleiten voor meer aandacht voor werk in stedelijke omgevingen en illustreren met aansprekende voorbeelden wat er al mogelijk is.

Functievermenging

Op zijn blog Stadslente schrijft Gerben Helleman over Ecosystemen van Werk: In deze publicatie komen twee belangrijke actuele opgaven van de stedelijke ontwikkeling samen. Enerzijds de zoektocht naar alternatieve planningsaanpakken, die – in tegenstelling tot de planmatige aanpakken geënt op stadsuitbreiding – beter kunnen omgaan met de uitdagingen van stedelijke inbreiding, ook wel bekend als organische gebiedsontwikkeling of spontane stedenbouw. Anderzijds het vraagstuk van het behouden en uitbreiden van (betaalbare) werkruimte in de stad. Dat onder druk ligt door de marktwerking en toenemende claims op de beperkte ruimte in de stad. In Ecosystemen van werk in de stad; veiligstellen van ruimte voor werk in stedelijke milieus laten de auteurs zien dat de combinatie van deze twee opgaven kansen biedt. Nieuwe planningsaanpakken bieden namelijk ruimte aan nieuwe rollen en actoren die op nieuwe manieren betaalbare werkplekken in de stad creëren, behouden en uitbreiden. Andersom dagen actoren die zo’n nieuwe rol innemen de stedelijke planning uit.

Nieuwe rollen

In dit onderzoeksrapport, dat is uitgevoerd in opdracht en samenwerking met de Hogeschool Rotterdam en de Gemeente Rotterdam, staan die nieuwe rollen binnen de stedelijke economie centraal. Als gevolg van diverse maatschappelijke en economische ontwikkelingen zijn er namelijk naast de traditionele partijen (overheden, ontwikkelaars, corporaties) nieuwe sleutelfiguren op het speelveld verschenen. De auteurs onderscheiden er vier: 1) de regisseurs die vanuit een specifieke doelstelling kaders en randwoorden creëren om zo de ontwikkeling van werkruimte in de stad te stimuleren, 2) de operators die op het schaalniveau van het gebouw(complex) werken en werkruimte creëren voor specifieke doelgroepen, 3) de bewuste investeerders die op het niveau van een gebouw en gebied opereren en eigen en/of vreemd vermogen beschikbaar stellen voor vastgoedprojecten en 4) de wegbereiders met visie en lef die met andere ogen naar de opgave kijken en daarmee de weg plaveien voor een innovatieve aanpak.

Deze vier rollen komen aan de hand van twintig uitvoerig beschreven casestudies aan de orde. Casussen die voornamelijk geselecteerd zijn om te laten zien hoe er op deze plekken al op een vernieuwende manier wordt gewerkt aan het stimuleren en versterken van (betaalbare) werkplekken. Op basis van een analyse van deze casussen beschrijven de auteurs in het laatste hoofdstuk acht aanbevelingen. Al met al een publicatie die interessant kan zijn voor iedereen die in of aan de stedelijke economie werkt of op zoek is naar inspiratie, zo eindigt de blog van Gerben.

Aan de slag

Lees het rapport.
Bekijk het RICS Webinar Ruimte voor werk in de stad.
of neem deel aan een digitale Ronde Tafel op 3 maart in de Haagse Binckhorst.

 

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha